About Us

ด้วยระยะเวลามากกว่า 10 ปี ที่ บริษัทพาสโค ประเทศไทย ( ซึ่งรู้จักในนาม Thai Mapping Service Co. Ltd)
ได้นำเสนอการบริการที่เป็นมืออาชีพอย่างเต็มรูปแบบในด้านภาพถ่ายทางอากาศ การสำรวจรังวัดและการทำแผนที่
ภาพถ่ายในระบบดิจิตอล การสำรวจและGIS ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทพาสโคได้ให้การบริการด้านการ
ทำแผนที่และGIS มาแล้ว 15 ประเทศทั่วโลก

ด้วยการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและการช่วยเหลือจาก บริษัท พาสโคประเทศญี่ปุ่น บริษัทพาสโคประเทศไทยอยู่ใน
ระหว่างการขยายการบริการในการให้ข้อมูลด้านภูมิประเทศเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในยุคใหม่ของ
โลกดิจิตอล บริษัทพาสโค คอปโปเรชั่น ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำของโลกในธุรกิจรูปแบบนี้ ลูกค้าจากทั่วโลกจะ
ได้จับประโยชน์จากประสบการณ์ที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษ ความชำนาญ และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

ในปัจจุบัน บริษัทพาสโค ประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะให้บริการคุณด้วยระบบซอฟต์แวร์และเครื่องมือทางอากาศที่ทัน
สมัยพนักงานที่มีทักษะและประสบการณ์สูง เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้คุณภาพของการบริการอยู่ในระดับมาตราฐาน
สากลที่รองรับความต้องการของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน© Copyright 2014 by Pasco (Thailand) Co.,Ltd.  |  All Rights Reserved.