Survey & Consultingจากประสบการณ์การทำงานด้านการสำรวจมากกว่า 15 ปี , บริษัท พาสโค ประเทศไทย มีความพร้อมทั้งในเรื่อง เครื่องมือ อุปกรณ์การสำรวจ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ด้านการสำรวจ ซึ่งพร้อมให้บริการเต็มรูปแบบในการสำรวจ อาทิเช่น การสำรวจด้วยเครื่อง GPS , การเก็บข้อมูลภาคสนาม , การ Digitize แผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ หรือ จากภาพดาวเทียม รวมถึงการจัดทำข้อมูลในระบบ GIS

ขอบเขตการบริการ
1. การสำรวจหาตำแหน่งด้วยเครื่อง GPS   1.1 การรังวัดแบบสถิต (Static Survey) การรังวัดแบบสถิตเป็นการทำงานโดยใช้เครื่องรับตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป โดยเครื่องรับเครื่องหนึ่งจะนำไปวางอยู่ ณ จุดที่ทราบตำแหน่ง ส่วนเครื่องที่เหลือวางไว้ ณ จุดที่ต้องการทราบตำแหน่งเพิ่มเติม โดยปกติเครื่องรับจะถูกวางไว้ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้านาที วิธีการนี้ใช้หาตำแหน่งสัมพัทธ์ระหว่างจุดสองจุดที่อยู่ห่างกันเป็นระยะทางไกลได้ ประมาณ 20-30 กิโลเมตร


   


   1.2 การรังวัดแบบจลน์ในทันที (Real Time Kinematic Survey: RTK) การรังวัดแบบจลน์ในทันทีเป็นการรังวัดที่ได้ค่าพิกัดตำแหน่งได้ทันทีในสนาม โดยข้อมูลจากทั้งสองจุดต้องนำมาประมวลผลร่วมกัน โดยใช้คลื่นวิทยุในการรับส่งข้อมูล จากจุดอ้างอิงซึ่งเป็นจุดที่ทราบตำแหน่งอยู่แล้ว ไปยังจุดที่ต้องการหาตำแหน่งเครื่องรับข้อมูลแล้วนำไปประมวลผล และแสดงค่าพิกัดได้อย่างรวดเร็วในทันที แต่มีข้อจำกัดอยู่ที่ระยะห่างระหว่างจุดที่ใช้ทำงานได้ไม่เกิน 15 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับกำลังของคลื่นวิทยุที่ใช้ ลักษณะภูมิประเทศ ปัจจุบันการสำรวจด้วยเครื่อง GPS สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานสำรวจอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น การสำรวจด้วย LIDAR , การสำรวจด้วยระบบ MMS


2. บริการ Digitize ข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ หรือ จากภาพดาวเทียม


   


   เป็นการแปลแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ โดยพิจารณาจากสิ่งที่ปรากฏบนภาพถ่าย โดยใช้ประสบการณ์และความชำนาญของผู้แปล โดยการแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศจะสามารถจำแนกได้เป็น ประเภทการใช้ที่ดิน บ้าน น้ำ ถนน เขตเมือง เขตป่า


3. การสำรวจภาคสนาม เพื่อการเก็บข้อมูลเชิงบรรยายของสิ่งที่ได้ดำเนินการแปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ


   


   เป็นการทำให้ข้อมูลที่ทำการแปลมีความครบถ้วน สมบูรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้งาน ข้อมูลที่ดำเนินการจัดเก็บจะสัมพันธ์กับชนิดของแผนที่ อาทิเช่น แผนที่การใช้ประโยชน์อาคาร จะมีการดำเนินการจัดเก็บชั้นข้อมูล บ้านเลขที่ ชื่ออาคาร ตำบล หมู่บ้าน ชื่อเจ้าของบ้าน จำนวนผู้พักอาศัย เป็นต้น


4. บริการจัดทำข้อมูลด้วยระบบ GIS


   


   เป็นการนำข้อมูลที่ได้ดำเนินการมาทั้งในขั้นตอนการแปลภาพถ่าย ( ทั้งรูปแบบการ Digitize 2 มิติ หรือ แปลภาพด้วยกรรมวิธี 3 มิติ Photogrammetry Stereo Plotting ) มารวมกับข้อมูลที่ได้รับมาจากการสำรวจเพิ่มเติมในภาคสนาม เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความสัมพันธ์กับตำแหน่งเชิงพื้นที่ อาทิเช่น บ้านเลขที่มีความสัมพันธ์เชิงตำแหน่งกับตำแหน่งบ้านที่อยู่ในแผนที่ เป็นต้น
© Copyright 2014 by Pasco (Thailand) Co.,Ltd.  |  All Rights Reserved.