Plot


แผนก Plot มีหน้าที่ผลิตแผนที่ลายเส้นทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ จากภาพถ่ายทางอากาศและภาพดาวเทียมซึ่งข้อมูลที่ได้จะมีความละเอียดถูกต้องและคุณภาพค่อนข้างสูง โดยงานที่ทำส่วนใหญ่มากจากประเทศญี่ปุ่น และบางส่วนมาจากภายในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ สำหรับโปรแกรมหลักที่ใช้ในการทำงาน คือ Summit Evolution และ AutoCAD Map 3Dขอบเขตการบริการ

3D Plot Map Editor MMS (Mobile Mapping Service)


1. 3D Plot


   

Summit Evolution


Summit Evolution เป็นระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทำแผนที่ลายเส้นจากภาพถ่ายทางอากาศภาพถ่ายดาวเทียมได้อย่างสะดวก สามารถสร้างภาพ 3 มิติได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูง นอกจากนี้ยังจัดทำภาพจำลองในลักษณะต่างๆได้เพื่อให้ง่ายต่อการทำงาน สำหรับการทำงานนั้นสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรม MATCH-T ของ INPHO DTM ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพราะสามารถรองรับข้อมูลในรูปแบบต่างๆได้ เช่น PATB, Albany, Aerosys และ BINGO และในขณะนี้ยังมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกับโปรแกรมอื่นได้อีกด้วย


สำหรับการปฏิบัติงานนั้นนอกจากมีซอฟแวร์ที่ดีแล้ว ยังต้องอาศัยอุปกรณ์อื่นๆ ด้วย คือ จอที่รองรับ 3 มิติ, กล่องส่งสัญญาณ 3 มิติ, แว่นตา 3มิติ, และเมาส์ 3 มิติ จึงจะทำให้โปรแกรมนี้ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ในการทำงานนั้นโปรแกรมสามารถใช้ข้อมูลภาพในรูปแบบต่างๆ ได้ เช่น TIF, JPG และเรายังสามารถแปลงเป็นรูปแบบ SMTI ใน Summit Evolution ซึ่งจะทำให้การทำงานสะดวกและรวดเร็วเป็นอย่างมาก


2. Map EditorAutocad Map 3D


AutoCAD Map 3D เป็นโปรแกรมที่ทำให้สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ลายเส้นได้เป็นอย่างดีเพื่อสนับสนุนการวางแผน การออกแบบ และการจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี เนื่องจากโปรแกรมนี้มีฟังก์ชั่นหลากหลาย รวมทั้งเครื่องมือและชุดคำสั่งที่ครอบคลุมในการทำงาน และยังสามารถพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานได้อีกด้วย


ในการปฏิบัติงานของแผนก Plot นั้น จะใช้โปรแกรม Summit Evolution ควบคู่ไปกับโปรแกรม AutoCAD Map 3D เพื่อนำเข้าข้อมูลในรูปแบบ 3 มิติ ตามความสูงภูมิประเทศจริง ได้แก่ ถนน ทางรถไฟ อาคาร บ้านเรือน แม่น้ำ ลำธาร คลอง รั้ว Slope เขตแดนพืช เขตแดนต่างๆ สัญลักษณ์ของสิ่งต่าง (ป้าย ป่า ต้นไม้แต่ละประเภท) และเส้นชั้นความสูง โดยโปรแกรมทั้งสองจะแสดงผลการนำเข้าข้อมูลไปพร้อมกัน ในการทำงานจริงจะต้องมีแผนที่เดินสำรวจพื้นที่จริงมาก่อนและนำมาสแกนเพื่อนำเข้าไปอ้างอิงในโปรแกรม AutoCAD Map 3D ซึ่งจะทำให้การทำงานถูกต้องและรวดเร็ว ข้อมูลแผนที่ลายเส้นสามารถเก็บได้หลายรูปแบบด้วยกัน เช่น *.dwg, *.dxf, *.dws *.dwt หรือแปลงเพื่อใช้กับโปรแกรมอื่นๆ เช่น *.sdf, *.e00, *.shp, *.gml, *.xlm, *.gz, *.mif, *.tab, *.dgn, *.sqlite, *.html เป็นต้น3. MMS (Mobile Mapping System) ระบบการทำแผนที่ชนิดเคลื่อนที่ได้ เป็นอุปกรณ์เลเซอร์ที่ติดตั้งบนรถยนต์ระบบการทำแผนที่ชนิดเคลื่อนที่ได้ เป็นอุปกรณ์เลเซอร์ที่ติดตั้งบนรถยนต์ใช้สํารวจข้อมูลพิกัด 3 มิติก็บภาพบริเวณโดยรอบเขตทาง และถนนอย่างต่อเนื่องโดยใช้เลเซอร์ 3มิติและกล้องดิจิตอล


ระบบทําแผนที่ชนิดเคลื่อนที่ได้ครอบคลุมการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือสํารวจรังวัดที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยบุคคล การติดตั้งบนยานพาหนะบนพื้นดิน บนเรือแล่นบนผิวน้ำ ไปจนถึงในอากาศยาน พาหนะเหล่านี้โดยพื้นฐานจะต้องติดตั้งระบบนําทางที่มีความละเอียดและถูกต้องสูง เพื่อให้ทราบตําแหน่งของรถพร้อมการวางตัว ตลอดเวลาการบันทึกข้อมูล ณ ขณะเวลาใดที่เรียกว่าวิถีของพาหนะความสัมพันธ์ของตัวรถ และระยะไปยังเซนเซอร์ต่างๆ ที่ติดตั้งอยู่ร่วมกันบนยานพาหนะ ความสัมพันธ์นี้ทําให้ทราบตําแหน่งและการวางตัวของเซนเซอร์ที่ใช้สร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังค่าพิกัดวัตถุทั้งสามมิติที่ปรากฏในกายภาพที่ต้องรังวัด ปรากฏการณ์ทางกายภาพที่ต้องการรังวัดและยังช่วยประเมินให้ทราบถึงชนิดและคุณลักษณะของสิ่งเหล่านั้น ดังนั้นระบบทําแผนที่ชนิดเคลื่อนที่ได้จึงเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและความรู้ความเข้าใจทางด้าน Global Navigation Satellite System (GNSS), Inertial Navigation System (INS), computer vision and close-range photogrammetry, frame and spherical video CCD imaging system และ laser scanner / Lidar


ระบบทําแผนที่ชนิดเคลื่อนที่ได้ติดตั้งบนแพลฟอร์มที่กล่าวข้างต้นสามารถบันทึกข้อมูลในพื้นที่ที่ต้องการจัดทำข้อมูลได้อย่างรวดเร็วโดยการเคลื่อนที่ผ่าน การบันทึกข้อมูลทำบนยานพาหนะที่มีความเร็วสูง เช่นระบบทำแผนที่ชนิดเคลื่อนที่ได้บนรถยนต์สามารถทำความเร็วได้หลายสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมง ระบบทำแผนที่บนอากาศยานทำความเร็วได้สูงหลายร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมง อาทิ ระบบทำแผนที่ชนิดเคลื่นที่ได้เป็นการสำรวจระยะไกลไม่สัมผัสข้อมูลที่บันทึกได้จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเป็นการบันทึกข้อมูลจำนวนมากในครั้งเดียวในพื้นที่ ประโยชน์เหล่านี้จะเห็นได้ชัดในพื้นที่ที่การทำงานมีข้อจำกัด เช่น มีการจราจรมากและไม่สามารถหยุดได้ พื้นที่เกิดภัยพิบัติที่ต้องการประเมินและดำเนินการฟื้นฟูโดยเร็ว พื้นที่กำลังพัฒนาที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกันอยู่ พื้นที่เอกชนที่มีศักยภาพจะถูกพัฒนาเป็นพื้นที่สาธารณะ เป็นต้น ระบบทำแผนที่ชนิดเคลื่อนที่ได้จะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สำหรับแต่ละการประยุกต์ใช้สกัดข้อมูลออกจากภาพวิดีโอหลายแง่มุมมอง การแสดงภาพและการสกัดข้อมูลจากวิดีโอมุมกว้าง และกลุ่มของจุดเลเซอร์ ผลผลิตข้อมูลจากระบบต่างๆ เหล่านี้สามารถให้ข้อมูลแผนที่และภูมิสารสนเทศที่มีคุณภาพ เรียกย้อนดูได้อย่างละเอียดได้บ่อยๆ โดยไม่ต้องกลับลงพื้นที่ ข้อมูลมีความละเอียดถูกต้องเทียบเท่าแผนที่มาตราส่วนใหญ่ ข้อมูลที่ได้สามารถผลิตเป็นข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น Video GIS ที่ผลิตได้อย่างรวดเร็ว แผนที่มาตราส่วนใหญ่ ระบบสารสนเทศสามมิติชนิดจมลึกที่รังวัดโดยตรงจากภาพได้ แบบจำลองสามมิติเสมือนจริงของเมือง การสเก็ตซ์สามมิติจากภาพมุมมองเอียง เป็นต้นการบริหารจัดการถนนโดยใช้ MMS

1. บัญชีรายชื่อถนน, แผนที่ภูมิประเทศ, การเตรียมความพร้อมแผนที่พื้นฐาน การใช้ MMS ในการสำรวจสภาพถนน (สิ่งก่อสร้าง, วัตถุที่เกี่ยวข้องกับถนน, การถือครอง) การสำรวจโดยใช้ MMS สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานสำรวจด้านสาธารณะ ผังเส้นทางเดินรถที่ปราศจากรถยนต์ได้

2. การควบคุมวัตถุที่เกี่ยวข้องกับถนนและบัญชีรายชื่อการสร้างถนน การใช้ MMS ในการพิจารณาวัตถุที่เป็นส่วนประกอบของถนนและผิวถนน (ป้าย, เสาไฟ, ท่อ, Guardrail, กำแพงกั้นเสียง) จากข้อมูลจุดสามมิติ ทำให้เราได้ข้อมูลตำแหน่งที่ถูกต้อง มีประโยชน์ต่อการสร้างระบบจัดการและควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของถนนแบบบูรณาการได้

3. สนับสนุนการออกแบบสิ่งก่อสร้างที่นำเข้าข้อมูลที่ได้จาก MMS มาประยุกต์ใช้งาน การประยุกต์ใช้ข้อมูลจุดสามมิติที่ได้จาก MMS สามารถนำมาจัดทำรูปกราฟและแบบแปลนภาพตัดขวางในจุดใดก็ได้ การใช้ข้อมูลเลเซอร์สำรวจที่มีความแม่นยำสูง การนำข้อมูลจุดสามมิติที่ได้จากเลเซอร์มาซ้อนทับกันจากด้านล่างของโครงสร้างวัตถุ

4. การแก้ไขและป้องกันภัยพิบัติ กรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติบนถนน เช่น การถล่มของสโลป สามารถตรวจสอบความเสียหายโดยการเปรียบเทียบข้อมูลก่อนและหลังภัยพิบัติได้ สำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการทำงานด้าน MMS ของพาสโค (ประเทศไทย) คือ PADMS-Viewer และ StereoMatching ซึ่งเป็นโปรแกรมที่นำมาจากพาสโค (ประเทศญี่ปุ่น)

PADMS-Viewer เป็นโปรแกรมที่ใช้นำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจของรถที่ติดตั้งระบบ MMS ในระดับที่ไม่สูงมากนัก ส่วนใหญ่จะนำมาขึ้นรูปถนน ทางม้าลาย ป้ายต่างๆ เสาไฟ เป็นต้น

StereoMaching เป็นโปรแกรมที่ใช้นำเข้าข้อมูลที่ได้จากการสำรวจของรถที่ติดตั้งระบบ MMS เหมือนกัน ข้อแตกต่างก็คือสามารถมองเห็นในระดับที่มีความสูงและครอบคลุมได้มากถึง 360 องศา จะนำมาใช้ขึ้นรูปสโลป พื้นที่ที่มีความสูง

© Copyright 2014 by Pasco (Thailand) Co.,Ltd.  |  All Rights Reserved.