AT & Ortho


แผนก AT&ORTHOPHOTO มีหน้าที่ทำงานด้าน Photogrammetry โดยส่วนใหญ่จะจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Orthophoto) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่จำเป็นมากในปัจจุบัน เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เกิด การขยายตัวของเขตเมืองและการพัฒนาด้านต่างๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรธรรมชาติ หรือแม้กระทั้งภัยพิบัติ ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งเหตุผลอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้ต้องอาศัยเครื่องมือที่ทำให้เห็นสภาพปัจจุบันที่มีความละเอียดสูง เพื่อนำไปใช้ในการศึกษา วางแผน และวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาหรือป้องกันภัยพิบัติต่างๆต่อไป ด้วยเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เราพร้อมที่จะให้บริการด้านแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็วและเต็มไปด้วยประสิทธิภาพ งานที่เราพร้อมจะให้บริการ คือขอบเขตการบริการ

Aerial Triangulation (AT) DSM , DTM and Contour Generation Digital Orthophoto and mapping

Aerial Triangulation (AT)

บริการจัดทำโครงข่ายสามเหลี่ยมจากภาพถ่ายทางอากาศความละเอียดสูง ทั้งแบบ Aerial Frame (RC) และ แบบ CCD Frame เช่น UCD,UCX,UCXP และ DMC ด้วยกรรมวิธีเพิ่มจุดควบคุมภาพถ่ายทางอากาศทางราบและทางดิ่งจากการวัดพิกัด การปรับแก้ และคำนวณผล ด้วยเทคโนโลยีประมวลผลในระบบดิจิตอลของ MATCH-AT จาก Inpho Application โดยการเชื่อมต่อจุด ของภาพถ่ายแต่ละคู่ภาพในระบบอัตโนมัติ จนถึงการวิเคราะห์ปรับแก้บล๊อคโดยผู้เชี่ยวชาญของพาสโค จนได้ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำและมีคุณภาพ นอกจากนี้ เพื่อให้ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์มีค่าความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด เรามีอีก 1 ซอฟแวร์ที่ช่วยให้การคำนวณเหล่านี้มีความละเอียดและแม่นยำยิ่งขึ้น นั่นก็คือซอฟแวร์ “BINGO” นั่นเอง คำถามที่ตามมา..แล้วจะละเอียดขึ้นได้อย่างไร?
ในการคำนวณแบบปกติ องศาที่ใช้ในการคำนวณก็คือ 360 องศา แต่สำหรับ BINGO จะสามารถคำนวณได้มากถึง 400 อาศาเลยทีเดียว การใช้เครื่องบินถ่ายภาพ นอกจากจะได้ค่าพิกัด X,Y,Z แล้ว ยังต้องมีค่า omega, phi, kappa ซึ่งเป็นมุมองศาการเอียง ของเครื่องบินขณะที่บินถ่ายภาพกับพื้นโลก เราจะทำการแปลงค่าองศาเหล่านี้ โดยการคูณด้วย 1.11111 ก่อนที่จะนำเข้าไป คำนวณในโปรแกรม BINGO และปรับแก้จนกระทั่งค่าความเคลื่อนของ Tie point ,Pass point และ GCP รวมถึงค่า การแกว่งของบล๊อค ได้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การทำโครงข่ายสามเหลี่ยมหรือการทำบล๊อค AT ของพาสโค ได้ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือจนเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลก


DSM , DTM and Contour Generation

บริการจัดทำข้อมูบแบบจำลองภูมิประเทศในระบบสามมิติทั้งแบบ DSM (Digital Surface Model) และ DTM (Digital Terrain Model) ด้วยเทคโนโลยีการจำลองสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพสูงของ MATCH-T จาก Inpho Application ทำให้ได้ DSM และ DTM แบบอัตโนมัติที่มีความถูกต้องเชิงเลขและมีความสมบูรณ์อย่างเป็นมากนอกจากนี้เรายังมีเทคโนโลยีของ DT-Master จาก Inpho Application ในการปรับแก้จุดจำลองความสูงของ DTM ให้ถูกต้องยิ่งขึ้นในรูปแบบสามมิติ โดยผู้เชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงของพาสโค รวมไปถึงการจัดทำชั้นข้อมูล Vector จำลองความสูงจริง ของพื้นโลกและสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยการจำลองจุดชั้นความสูงภูมิประเทศเชิงเลขเหล่านี้จะมีการตรวจสอบความถูกต้องด้วย Tin และ Contour แบบอัจริยะหรือ Real time ทำให้การแก้ไขข้อมูล DTM สามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพสูงสุด
สำหรับ Contour Generation เป็นการจำลองเส้นชั้นความสูงของภูมิประเทศแบบอัตโนมัติ โดยได้จาก DTM ที่ผ่านการปรับแก้จนมีค่าความคลาดเคลื่อนในแนวดิ่ง ไม่เกินตามมาตรฐานที่กำหนด จากนั้นจะทำการปรับแก้ชั้น ความสูงและควบคุมคุณภาพอีกครั้งในรูปแบบสามมิติ


Digital Orthophoto and mapping

บริการผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศแบบดิจิตอล พาสโคได้นำเอาเทคโนโลยีของ OrthoMaster จาก Inpho Application ใช้ในการจำลองภาพ Ortho Rectification ด้วยประสิทธิภาพของ OrthoMaster ทำให้ได้ส่วนกลางของภาพถ่ายแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นบริเวณที่ดีที่สุดและถูกต้องที่สุด เพื่อที่จะ ได้ผลิตแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศที่มีสมรรถภาพสูงสุด โดยสามารถคำนวณแบบอัตโนมัติทั้งแบบภาพเดี่ยวและแบบบล๊อคที่มีขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยีการประมวลผลภาพที่ล้ำหน้าอย่างที่สุดในระบบอัตโนมัติของ OrthoVista สามารถ Mosaic ภาพ Ortho บล๊อคที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นระบบอัจริยะของ OrthoVista ยังสามารถคำนวณ Seamlines แบบอัตโนมัติ ที่หลบหลีกสิ่งก่อสร้าง และทำการเชื่อมต่อรอยตะเข็บของภาพถ่ายแต่ละภาพได้แนบเนียนอย่างที่สุด รวมไปถึงการ Mosaic เชื่อมต่อภาพที่มีความแตกต่างของ แสง สี ความคมชัดต่างๆ ให้กลมกลืนกันได้อย่างเป็นธรรมชาตินอกจากนี้ เรายังมี OrthoVista Seam ที่ช่วยแก้ไข Seamlines โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ ทำให้สามารถผลิตแผนที่ Orthophoto ได้อย่างรวดเร็ว และมีความสวยงาม มีความต่อเนื่องของข้อมูลหรือลวดลายต่างๆ ที่สำคัญที่สุดก็คือ ค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์แนวราบที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด จนกลายเป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลกในปัจจุบัน© Copyright 2014 by Pasco (Thailand) Co.,Ltd.  |  All Rights Reserved.