สิ่งที่สามารถสำรวจรอยแตกร้าวจากระยะไกลได้ มีเพียง KUMONOS

 

 

วัดรอยแตกร้าว 0.2 มิลลิเมตรจากระยะ 45 เมตร !
การสำรวจรอยแตกร้าวจะปลอดภัยขึ้นถูกต้องขึ้นและเร็วขึ้น
สิ่งก่อสร้างด้วยคอนกรีต เช่น สะพาน,อุโมงค์หรือกำแพง ฯลฯ
การตรวจสอบสิ่งเหล่านั้นจำเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายและเวลาอย่างมาก
ด้วย “KUMONOS”เราจะสามารถวัดจากระยะไกลและมีความถูกต้องสูง
เป็นระบบวัดยุคใหม่ที่จะทำให้คุณลืมการสำรวจแบบเก่าไปอย่างสิ้นเชิง

 

ระบบใหม่สำหรับการรังวัดรอยแตกร้าว
ครั้งแรกของโลก
!CRACK SCALE

เป็นครั้งแรกของโลกที่มีการนำ Crack Scale มาประกอบกับเครื่องตรวจวัดด้วยแสง
แบบ Non-Prism โดยการนำรอยแตกร้าวที่ทำการสังเกตด้วยตาผ่านเครื่องตรวจวัด
ด้วยแสงมาซ้อนทับให้มีความกว้างเข้ากันกับเกจ์วงกลมในกระจกส่องกล้อง จากนั้น
จดบันทึกตัวเลขของ Crack Scale เมื่อนำตัวเลขนั้นกับระยะห่างของตัวกล้องกับ
รอยแตกร้าวมาคำนวณ ก็จะได้ความกว้างของรอยแตกร้าวที่สำรวจ

KUMONOS

 

 

ความถูกต้องของผลสำรวจที่สูงขึ้น
สามารถรังวัดรอยแตกร้าวที่มีขนาด 0.3, 0.2, 0.1 มิลลิเมตรจากระยะไกล 60, 45, 20 เมตร
ตามลำดับด้วยระยะการสำรวจที่กว้างขึ้นแม้ว่าการสำรวจจะอยู่ในบริเวณที่จำเป็นต้องใช้รถ
กระเช้าหรือนั่งร้านหรือบริเวณที่มีความยุ่งยากในการสำรวจรอยแตกร้าวนั้นขณะนี้เราสามารถ
รังวัดรอยแตกร้าวได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

 

 

 

การประยุกต์ใช้
สถานที่ไม่สามารถบันทึกด้วยมือและสถานที่ที่ใช้การนั่งร้านหรือรถกระเช้าได้ลำบาก

 

อุโมงค์

 

อุโมงค์

เขื่อน

 

เขื่อน

ถนนยกระดับ

 

ถนนยกระดับ

สะพาน

 

สะพาน

 

Reference Site

http://kumonos.info/
http://kumonos.info/products/kumonos/

http://www.kankou.co.jp/topics/kumonos/


 
     
© Copyright 2014 by Pasco (Thailand) Co.,Ltd.  |  All Rights Reserved.